top of page

Zem a Nebo / Ground And Sky

Tanečná dielňa 5Rytmov 

 Mark Austin 

44029867_10156692670619730_4611705874061

 

 

Stáva sa vám, že snívate o lepšej budúcnosti bez toho, aby ste sa k nej kedy dostali?
Ste zaseknutí v úlohách dennej rutiny bez toho, aby ste sa kedy spýtali, prečo ich robíte?
Počas tejto dielne budeme stelesňovať naše spojenie s univerzálnymi silami zeme a neba.
Vytvoríme priestor pre nájdenie jasnosti ohľadne našich snov a budeme pracovať s nástrojmi, ktoré nám pomôžu prejaviť ich v našej dennej realite.
Budeme objavovať túto oblasť pomocou úrovne Wave mapy 5Rytmov® a privedieme vedomie aj k niektorým z tienistých oblastí, ktoré nám bránia uskutočniť naše sny.
Predchádzajúca skúsenosť s 5Rytmami nie je vyžadovaná.
Vezmite si so sebou vodu, oblečenie vhodné na pohyb a tancovanie a otvorenú myseľ!


Rozvrh
Otvorená vlna v sobotu: 19:30 - 22:00
Nedeľa: 10:30 - 17:30


Cena
Iba otvorený večer: 15 EUR pri platbe do 20.12.2018, potom 18 EUR
Iba dielňa: 36 EUR pri platbe do 20.12.2018, potom 45 EUR 
Otvorený večer a dielňa: 45 EUR pri platbe do 20.12.2018, potom 60 EUR

Dieľna bude v angličtine s prekladom do slovenčiny.

informácie, registrácia

zuzana.klackova@seznam.cz 

--

Do you find yourself daydreaming about a brighter future without quite ever getting there?
Do you find yourself stuck in the daily routine tasks without ever questioning why you’re doing them?
In this
workshop we will embody our connection to the universal forces of ground and sky. We will make space to find clarity around our life dreams and work with tools that will help us to manifest them into our daily reality. We will be exploring this territory using the 5Rhythms Waves map and bring awareness to some of the shadows that might prevent us from actualizing our dreams.

Previous experience of 5Rhythms is not required. Please bring water, clothes suitable for moving and dancing and an open mind.Schedule
Saturday Open Evening: 19:30 - 22:00
Sunday: 10:30 - 17:30


Prices

Only Opening Evening: 15 EUR before 20.12.2018, or 18 EUR after
Only Sunday: 36 EUR before 20.12. 2018, or 45 EUR after
Opening Evening and Sunday: 45 EUR if before 20.12.2018 or 60 EUR after


Workshop will be in English with translation into Slovak

info, registration

zuzana.klackova@seznam.cz 

 

NEBO A ZEM

Rozhovor s Markom Austinom

pripravila Zuzana Klačková

 

Čo je 5Rytmov?

5Rytmov je dynamická pohybová meditácia, ktorá bola vyvinutá Gabriellou Roth. Nasledovaním jednoduchých máp nám toto cvičenie ponúka priestor pre kreativitu a vo svete, kde mnoho z nášho bdelého času trávime v priestore mysle, vedie tanečníkov späť do tela.   

 

Prečo si sa rozhodol nasledovať tanečnú cestu 5Rytmov na svojej vlastnej, osobnej ceste? A čo ti to prinieslo?

Prvýkrát som počul o tanci 5 Rytmov od kamarátov z jogínskej komunity, ešte keď som cvičil jógu. Našťastie pochádzam z Manchestra, kde komunita 5Rytmov funguje už veľmi dlho. Vďaka živej komunite učiteľov a tanečníkov tu hodiny bežia v rovnakom priestore už celých 25 rokov. Namotal som sa hneď na prvej hodine, ktorej som sa zúčastnil.

Odvtedy sa pre mňa 5Rytmov stalo priestorom na experimentovanie a osobné objavovanie v zmysle môjho vzťahu k sebe samému, k druhým a vo vzťahu k skupine ako takej. Prispelo to k zdravšej mysli a telu a priviedlo mi to do života rozmanité spektrum hlbokých priateľstiev, či už v mojej komunite, alebo v rámci celého sveta.  

 

Nie je na začiatku nepohodlné hýbať sa medzi ľuďmi, ktorých nepoznám? Čo mi môže pomôcť, keď sa začnem na parkete cítiť nesvoja?

Prvá skúsenosť s 5Rytmami je pre každého jedinečná. Niekomu sa to môže zdať na začiatku divné, pre iných je to ako keď nájdu domov, po ktorom celý život túžili. Rád pristupujem k tancu ako začiatočník, a to aj po niekoľkoročných skúsenostiach s touto meditáciou. Každá hodina vie tak byť “prvou skúsenosťou.”

 

Ak sa niekto cíti zvláštne, môže to byť celkom dobrá vec!  A je prirodzené, že niektoré situácie sú na začiatku nepohodlné, kým si na ne zvykneme. Ak sa stane, že sa niekto, kto tancuje prvýkrát začne cítiť nepohodlne, existuje veľa spôsobov, ako sa s tým hýbať ďalej. Akúkoľvek inštrukciu od učiteľa 5Rytmov môžete pokladať za pozvanie. Napríklad, ak učiteľ vyzve študentov, aby “tancovali s partnerom,” potom si niekto, komu to príde divné, môže vybrať, či pôjde do tanca so zvedavosťou, čoho sa ten divný pocit týka, alebo si môže vybrať, že s partnerom vôbec tancovať nebude. Bežne sa stáva, že po nejakom čase a niekedy už aj na konci prvej hodiny sa tento neznámy pocit z tancovania s inými stane prirodzenejším.

 

Stal si sa certifikovaným učiteľom 5Rytmov. Čo by si rád ponúkol tanečnej komunite?

Páči sa mi jednoduchosť tohto cvičenia. Chcem ho ponúknuť v mnohých jeho kvalitách spôsobom, ktorý je konzistentný s víziou Gabrielle Roth, a zároveň dúfam, že si to ľudia užijú a pocítia benefity 5Rytmov rovnako ako ja. A že im to prinesie osoh a budú sa cítiť viac prepojení so svojim telom, domovom, rodinou a komunitami.

 

V januári prinesieš do Bratislavy workshop Zem a Nebo. Čo ťa priviedlo k tejto téme?

Ešte predtým než mi napadlo, ako to uchopiť z praktickej roviny workshopu, intuícia mi vnukla obraz univerzálnych živlov zeme a neba. Obsah workshopu pomaly vyklíčil z tohto semienka v spolupráci s Miou Arneric, chorvátskou učiteľkou 5Rytmov, ktorá žije v Holandsku.

Čo môžu tanečníci očakávať od tohto víkendu? Môžu sa zúčastniť iba časti workshopu?

Áno, je možné prísť iba v sobotu večer na ochutnávku 5Rytmov. V sobotu bude základné predstavenie 5Rytmov, počas ktorých si prejdeme dve vlny, takže buďte pripravení tancovať a hýbať sa! Pre tých, ktorí chcú ísť hlbšie, budeme v nedeľu pomocou tanca 5Rytmov praktickým spôsobom prepájať naše najväčšie životné sny s našou dennou rutinou. Tanec 5Rytmov nám poskytne nástroje, ktoré nám pomôžu pretaviť naše ambície a sny do dennej reality, a zároveň nás podporia v ich ukotvení do reálneho sveta aj po tom, ako odídeme z workshopu.

 

Aj v sobotu, aj v nedeľu je zabezpečený preklad do slovenčiny.

 

Máš niečo, čo by si rád odkázal slovenskej partii tanečníkov?

Veľmi sa teším, že s Vami budem môcť zdieľať tento tanec v Bratislave! Dúfam, že sa čoskoro uvidíme na parkete!GROUND AND SKY

interview with Mark Austin

 

What is 5Rhytms?

5Rhythms is a dynamic movement practice that was developed by Gabrielle Roth. Following the guidance of simple maps, the practice allows space for creativity and brings dancers back to the body in a world where so much waking time is spent in a thinking space.

 

Why did you decide to follow the 5 rhythms dance path on your own personal journey? And what it has brought to you?  

I was a practitioner of yoga and I first heard about 5Rhythms from friends in the yoga community. Fortunately for me, the 5Rhythms community in Manchester where I'm from was already long-established. Classes have been running in the same venue for 25 years with a vibrant community of teachers and dancers in the region. After attending my first class in Manchester I was hooked.

Since then, 5Rhythms has been a laboratory of personal discovery in terms of my relationship to myself, to another and my relationship to a group. It has contributed to a healthier mind and body and it has brought me a diversity of deep friendships in both in my community and around the world.

 

In the beginning, isn´t it uncomfortable to move among people I do not know? What might help if I start to feel weird on the dance floor?

Each person's first experience of 5Rhythms will be unique. For some it might feel strange at first, for others it will feel like the home that they've longed for, for a lifetime. Something I like to do myself, even after many years of experience of this practice is to approach the practice with a beginner’s mind. Every class can be a new "first time".

Feeling weird, if that happens, can sometimes be a good thing! And it’s natural that sometimes new situations can be uncomfortable in the beginning until we get used to them. If discomfort happens to be part of a new dancer's experience on the dancefloor there are many possibilities on how to move with that. Any instruction from a 5Rhythms teachers can be considered as an invitation. So, if for example, a teacher invites students to "dance with a partner", then if someone is feeling "weird" about that scenario, they might choose to go into that dance with a partner with a curiosity of what the weirdness is about, or they might decide not to dance with a partner at all. Typically, after some time and maybe by the end of the first class, the unfamiliarity of moving with people shifts and feels more normal.

 

You are now certified 5Rhythms teacher. What would you like to offer to the dancing community?

I like the simplicity of this practice. I want to offer it and its many qualities in a way that stays consistent with Gabrille Roth's vision for the practice in the hope that people can enjoy it and feel the benefits of 5Rhythms as much as I have, bringing the benefits of being more connected with their body to their own homes, families and communities.

In January, you will come to Bratislava with the workshop Ground and Sky. What brought you to this theme?

Intuition brought me a picture of the universal elements of ground and sky came before any idea of what that would mean in practical terms for a workshop. Slowly as part of a collaborative process with Mia Arneric, a Croatian 5Rhythms teacher based in the Netherlands, the content for the workshop has grown from that seed.

 

What can the dancers expect from that week-end? Is it possible to participate only in part of the workshop?

Yes, it's possible to come only for the Saturday evening class to get a taste of 5Rhythms. Saturday will be a basic introduction to 5Rhythms practice where we'll dance through two waves, so be prepared to dance and move! For those who want to go deeper, on Sunday we will use the 5Rhythms practice to support linking our biggest life dreams to our daily life routines in a very practical way. 5Rhythms dance will provide us with some tools so that when we leave the workshop we have some real-world anchors that will help us to manifest our ambitions and dreams into our living realities.

 

Both Saturday and Sunday will be in English with translation into Slovakian if needed.

 

Is there anything you would like to say to the Slovakia tribe?

I'm really excited to be sharing this practice with you in Bratislava! I hope to see you soon on the dancefloor!

"YOU CAN'T  PUT YOUR  FEET ON THE GROUND  UNTIL  YOU'VE TOUCHED THE SKY."

Paul Auster

"NEMÔŽEŠ POLOŽIŤ NOHU NA ZEM, POKIAĽ SI SA EŠTE NEDOTKOL NEBA."

Paul Auster

bottom of page