top of page
246115789_404736401210651_4728107738459867225_n.jpg

Chris Camp  -

Surrendering into Mystery

- Vzdávanie sa tajomstvám

otvorený večer a workshop 5Rytmov   
23. - 25. 6., 2023 

Piatok 23. 6.2023  18.00 - 21.00, otvorený večer
  Sobota, 24. 6 2023. - 10. 30 - 18.00,  nedeľa 25.6.2023 . - 10.00 - 17.00. workshop 5Rytmov

Miesto konania:

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava 


SiM-front-Bratislava.jpg

"Túžba po tajomstve je väčšia ako túžba poznať odpoveď"

Keen Kesey

Ako (západných) ľudí nás učili hľadať odpovede. Naučili nás hľadať zmysel tohto ľudského života. To má často za následok túžbu ovládať, chcieť všetkému rozumieť. Hoci to môže byť niekedy veľmi užitočné, keď uviazneme v túžbe po kontrole, začneme strácať zmysel pre zázraky, našu schopnosť byť v úžase. Míňame bez povšimnutia  magické momenty, ktoré sa neustále dejú počas nášho života neustále dejú. Pomaly sme strátili schopnosť nechať sa uchvátiť tajomstvom, ktorým je život. Ako povedal Albert Einstein: „Ten, kto sa už nedokáže zastaviť, aby sa čudoval a zostal ohromený, je mŕtvy...“ Aké by to bolo, keby sme sa jednoducho zastavili a vnímali svet okolo nás a svet v nás? 


V tomto workshope využijeme transformačné kvality mapy stelesnenia 5 rytmov, aby sme sa znovu naučili jednoducho sa odovzdať tajomstvu našej ľudskej živosti. Budeme pracovať s pohybom nášho tela, aby sme podporili a dovolili si odovzdať svoje srdcia, mysle a duše tajomnému duchu, ktorý nás všetkých oživuje. Život je tak neuveriteľne vzácny... prečo ho strácať uviaznutím v konštrukciách našej vlastnej mysle?

 

Tento workshop je otvorený tých ktorí majú, ale aj pre tých ktorí nemajú  predchádzajúce skúseností. Odporúčame však aby ste predtým absolvovali aspoň jednu otvorený večer 5rytmov. Tento workshop sa zarátava do hodín - waves -  potrebných na výcvik na učiteľa 5Rytmov.

 

Venue : Pistoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava, Slovakia ,  

časový rozvrh/schedule

23. 6.2023 – open vawe /otvorený večer 5Rytmov  -  18.00 - 21.00,

24. 6.2023. - 10. 30 - 18.00,                     26..6.2023 . - 10.00 - 17.00.

 

Cena/Price:  23.6.- 25,6.2023  --- full workshop - 160 € at the door/ pri platbe na mieste
135  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€​

Cena/Price:  24.6.-25.6.2023  --- 2days workshop only - 140 € at the door/ pri platbe na mieste
120  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€

Cena/price: 23. 6.2023 --- open wave only / iba otvorená dielňa 5Rytmov  
25 € at the door/ pri platbe na mieste/ 15 € social. 20€ if you pay in advance ​

Working price  100€.I f you wish to apply for the working team, contact me by email at 5rytmovregister@gmail.com or by phone at 00421905404825 

Mám zľavnené miesta pre pomocníkov. /príprava a udržiavanie priistoru pomoc s inštaláciou, balením/.Ak máte záujem o miesto pomocníka, napíšte mi včas na email 5rytmovregister@gmail.com alebo zavolajte na mobil 00421905404825  

Info&booking: 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

please register here 

ChrisCampHeadshot360x290.png

Chris sa od útleho detstva zaujímal, ako my ľudia fungujeme. Rokmi sa jeho záujem rozšíril na prácu s telom, psychoterapiu, pohyb a prácu s kreatívnym umením. Od Shiatsu ku Gestalt a trauma-terapii, hlasový dialóg a mnoho ďalších techník. Nič mu nestačilo, stále sa ponáral hlbšie do umenia liečiť. Jeho najväčšou láskou je však stále  tanec 5Rytmov.  Keď sa začneš hýbať  otváraš bránu zázrakom. Chris Vás pomocou úžasnej hudby povedie hlbšie na cestu transformácie.. 

"The need for mystery is greater than the need for

an answer" -- Ken Kesey

 

As (western) humans we were taught to seek answers. We were taught to seek meaning in this human life. Which often results in wanting to control, wanting to understand everything. Although this can be very useful at times when we get stuck in wanting to control we start to lose our sense of wonder, our ability to be in awe. We miss the magical moments that are happening continuously throughout our lives. We have slowly lost our ability to be swept away by the mystery that is life. As Albert Einstein said: ”He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead…” How would it be if we were to simply pause and take in the world around us and the world within us? 

In this workshop, we will use the transformative qualities of the embodiment map of the 5 rhythms to re-learn ourselves to simply surrender into the mystery of our human liveliness. We will work with the movement of our bodies to support and to allow ourselves to surrender our hearts, our minds, and our souls to the mysterious spirit that animates us all. Life is so unbelievably precious... why waste it being stuck in the constructs of our own minds?

Since early childhood Chris has been interested in how we humans function. Over the years his interest spread out into bodywork, psychotherapy, movement and creative arts. From Shiatsu to Gestalt, Trauma Therapy, Voice Dialogue and many more, he just can’t get enough of studying and diving deeper into the healing arts. His deepest love however is for the 5 Rhythms. Once you start to put your body into motion, you open the gateways to magic. Chris will guide you with amazing music deep into your journey of transformation. 

bottom of page