top of page
BODY KNOWLEDGE Bratislava FP.png

Thierry François

Bodyknowledge/Múdrosť tela

5Rhythms® Workshop / Workshop 5Rytmov®

11. - 13.  11.  2022          "Telo je miesto, kde musí začať tanečná cesta k celistvosti. Len keď skutočne obývate svoje telo, môžete nastúpiť na cestu uzdravovania. Toľkí z nás nie sú vo svojich telách naozaj doma a nie sú tam ani energeticky prítomní. Nie sme v kontakte so základnými rytmami, ktoré tam žijú. Žijeme mimo seba – v našich hlavách, spomienkach, túžbach – neprítomní majitelia vlastného majetku.“

Gabrielle Roth

2

V gréčtine existujú dve slová pre poznanie: Logos a Gnosis. Logos odkazuje na obsah, ktorý sa dá naučiť, a slovu Gnosis vyjadruje poznanie prostredníctvom intuície a skúseností. Logos možno vyjadriť slovami, Gnosis je neverbálne poznanie. Každá skúsenosť je subjektívna.

Tento workshop je príležitosťou zažiť 5 Rytmov ako mapu, aby sme lepšie pochopili, kto sme a čo sme, keď sme v pohybe.

5Rytmov- Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical a „Stilness“ nám umožňuje ísť hlboko do pravdy okamihu bez ponáhľania.

V každodennom živote a najmä po týchto ťažkých rokoch narážame na miesta pochybností, odporu, tieňov, ktoré zaberajú kapacitu nášho bytia, narážame na miesta izolácie a túžby pretrhnúť putá so svetom. Naša skúsenosť nás učí, že keď sa pohybujeme vedome, keď naše uvedomenie rastie tým, že venujeme pozornosť udalostiam okolo nás, nie je to len dar nášho nevysloveného potenciálu, ale aj vyššie vedomie nášho poznania „Logos“ a „Gnosis“.

Zámerom tohto workshopu je prehĺbiť rôzne „formy“ vedomia, s ktorými sa každý z nás stretáva na tanečnom parkete; seba samého, seba s partnerom a so skupinou.

Každý krok je dôležitý, nech je akokoľvek malý. Vďaka tomu je práca tejto skupiny krásna a silná a to, čo dostaneme na oplátku, môžeme integrovať do svojho každodenného života.

 Workshop je otvorený pre všetkých bez predchádzajúcich skúseností s 5Rytmami.
 

 Miesto konania/ Venue :Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. 

Miesto konania workshopu je blízučko od hlavnej stanice, asi 10 min. pešo/  The venue is very close to the main railway station, 10 minute's walk   

Program workshopu:   
11. November - otvorený večer/ open evening  s Thierry François -  18.00 - 21.00
                            na záver večera hrá živá hudba, there will be live music at the end of the evening
12. November . workshop - 10. 30 - 18.00
13. November . workshop - 10.00 - 17.00

298115991_5677632585634134_2743519840410014207_n.png

.Thierry François je vyštudovaný herec a Gestalt terapeut. Tanec objavil v roku 2002 v Paríži a postupne sa vydal na pedagogickú dráhu. Vyučil sa ako lektor tanca 5 Rhythms u Gabrielle Roth v Spojených štátoch. „Keď som objavil túto prax, pamätám si, že som v duchu premýšľal, toto je to, čo som hľadal, toto som očakával, technika ustupuje pohybu a dôležité je, že sa pohybujem vonku aj vo svojom vnútri, účel je ísť smerom k niečomu, čo ešte nepoznám.

Rád vkladám do vyučovania svoje nadšenie, energiu, ľahkosť a humor.“

Je jedným zo spolulíderov hnutia MKP pracujúceho na mužskej identite.

BODY KNOWLEDGE Bratislava FP.png

Info – 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info o Thierry Francois -

Thierryfrancois.net

https://www.5rhythms.com/teachers/Thierry+Francois

registrácia/registration:

Cena/Price:  11.-13 November  --- full workshop, 
160 € at the door/ pri platbe na mieste
135  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€

Cena/Price:  12.-13 November  --- 2days workshop only
140 € at the door/ pri platbe na mieste
120  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€

Cena/price: 11. November 2022 --- open wave only / iba otvorená dielňa 5Rytmov  
20 € at the door/ pri platbe na mieste/ 15 € social
18 € if you pay in advance 

Working price  100€.If you wish to apply for the working team, contact me by email at 5rytmovregister@gmail.com or by phone at 00421905404825 

"So the body is where the dancing path to wholeness must begin. Only when you truly inhabit your body can you begin the healing journey. So many of us are not in our bodies, really at home and vibrantly present there. Nor we are in touch with the basic rhythms living there. We live outside ourselves- in our heads, our memories, our longings - absentee landlords of our own estate."
Gabrielle Roth

In Greek, there are two words for Knowledge: Logos and Gnosis. Logos refers to content that can be learned, and gnosis is known through intuition and experience. Logos can be expressed in words, gnosis is non-verbal. Every experience is subjective. This workshop is an opportunity to experience the 5Rhythms as a map to better understand who we are and what we are when we are in motion. The 5Rhythms, Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical, and `Stillness allows us to go deep into the truth of the moment without rushing. In our daily lives, and especially after these difficult years, we come across places of doubt, resistance, and shadows that occupy the capacity of our being, we come across places of isolation, and the desire to break the ties with the world. Our experience teaches us that when we move consciously when our awareness grows by paying attention to the events around us, it is not only a gift of our unspoken potential but also a higher awareness of our Logos and our Gnosis. The intention of this workshop is to deepen the different "forms" of consciousness that each of us encounters on the dance floor; yourself with yourself, yourself with a partner, and with the group. Every step is important, no matter how small. This makes this group work beautiful and powerful, and what I get in return I can integrate into my daily life. Open to all without previous experience. Led in English

Thierry François is a trained actor, and Gestalt Therapist.. He discovered the practice of dance in 2002 in Paris and gradually followed the path of teaching. He trained as a 5 Rhythms dance teacher with Gabrielle Roth in the United States.

"When I discovered this practice, I remember thinking to myself, this is what I was looking for, this is what I expected, the technique gives way to movement, and the important thing is that I move outside and inside myself, the purpose is to go towards something I don't yet know.

I like to put my enthusiasm, energy, lightness and humour into my teaching."

He is one of the co-leaders of the MKP movement working on male identity

bottom of page