top of page

“Je to vo formovaní nášho spojenia so všetkým,

čím rozvíjame náš inštinkt pre večnosť, ​​ducha v nás,

ktorý pretvára všetky veci v živote, vrátane našej vlastnej individuality.“                                             Gabrielle Roth

Inertia to Spirit - Nehybnosťou k duši

Jason Rowe

Otvorený večer 5Rytmov®

a jednodňový workshop

 úrovne „Waves“

 

2. – 3. November 2019

Tanečná škola "Poďme spolu tancovať", Ovsištské nám 1, Bratislava, Slovakia

Otvorený večer - 2.11. 2019, 18.30 – 21.30        Workshop – 3.11.2019, 10.30 -17.00

Inercia je našou prvou bránou k stelesneniu ducha. Keď sa vnárame hlboko do mapy Vĺn, stávame sa celistvým a náš tanec sa mení na meditáciu v pohybe, na našu modlitbu, privolávajúci silu uzdravenia.

V tomto workshope zažijeme, ako duša cez nás dýcha a ako sa dokáže prejaviť v pohybe. Ako môžeme skúmať jej spoluvytváranie a rozširovať naše vedomie. Umožniť skutočné posilnenie toho, čo to znamená byť živou, dýchajúcou, pohybujúcou sa ľudskou bytosťou.

Rowe,Jason,HEAD.jpg

Jason Rowe sa zamiloval do 5Rytmov v roku 2003, trénoval

s Gabrielle Roth a v roku 2011 sa stal akreditovaným učiteľom 5Rytmov. Vedie pravidelné otvorené dielne 5Rytmov a workshopy na pôde Veľkej Británie a v zahraničí.  Žije a pracuje v Londýne po celý svoj život. 

.

Info a registrácia – 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info a Jasonovi Rowe - https://www.5rhythms.com/teachers/Jason+Rowe

Cena: celkom - 80 €

Platba 65 € do 15.10 2019 s nevratnou zálohou 20€

1.dńový workshop samostatne - €70

Platba 60 € do 15.10. 2019 s nevratnou zálohou 20€

otvorený večer -samostatne – 18 €, zľava pre študentov,  ľudí s nízkym príjmom a na rodičovskej 15 €

Inertia is our first gateway to embodying spirit. As we move deeply into the Waves map we become whole and our dance a moving meditation, or prayer, invoking the power of healing. 

In this workshop we will experience how spirit breathes through us and can be expressed in movement. How we can explore it’s co-creation and expand our consciousness. Allowing a true empowerment of what it means to be a living breathing moving Human Being.

Jason Rowe fell in love with the 5Rhythms in 2003 and trained with Gabrielle Roth becoming an Accredited teacher in 2011. He holds weekly open classes and workshops across the UK and abroad. He's lived and worked in London all his life. 

Info and registration – 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info about Jason Rowe - https://www.5rhythms.com/teachers/Jason+Rowe

Full price €80 Early booking price: €65 with the payment of €20 non-refundable deposit until October 15th 2019

Price for workshop only : €70

Early booking price: €60 with the payment of €20 non-refundable deposit until October 15th 2019

Open wave €18, social €15

“It is in forging our connection to all that we develop

our instinct for the eternal, the spirit in us that transcends all the things in life, including our own individuality.“

Gabrielle Roth

bottom of page