top of page
diego-QG93DR4I0NE-unsplash.jpg

Thierry François
Crossroads 

Workshop 5Rytmov®


 

24. - 26.  Jun 2022 , Movement LAB, Bratislava, Slovakia


"Sú iba dve chyby, ktoré môže človek urobiť na ceste ku pravde:  
neprejsť celú cestu, alebo vôbec nezačať kráčať." 

Budha


Príležitosť pozorovať svoju vlastnú mapu a spôsob, akým po nej kráčate. Máme čas preskúmať krajinu, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Vaša mapa sveta s jeho križovatkami, jeho otvorenými výhľadmi, jeho vzostupmi a pádmi, jeho mäkkým alebo tvrdým povrchom, mapa s ľuďmi alebo sám v rozľahlosti, mapa s vlastným ročným obdobím, textúrou, farbou, ale predovšetkým mapou s týmto vzácnym vozidlom v hybnosti nášho fyzického pohybu. Víkendový workshop, ktorý vám umožní posunúť sa vpred, tancovať nabok, sledovať hybnosť, skákať, prekračovať sa, ovládnuť sa a orientovať sa na seba tak, ako je vaše fyzické telo pripravené.

""Ak nevieš, kam ideš, privedie Ťa tam hociktorá cesta."
Lewis Carroll

279647797_526905122156995_5670614784299838921_n.jpg

.Ako dieťa som začal chodiť na kurzy, aby som sa stal  „mladým tanečníkom baletu“ v Parížskej opere, ale čoskoro, príliš skoro, som to vzdal. Neskôr, ako dospievajúci, som trávil hodiny a prešiel veľa  kilometrov, len aby som si mohol ísť niekam zatancovať. Dodnes cítim, že ma to stále nabíja. Potom, okolo dvadsiatky, som stretol divadlo. Bolo to ako zjavenie a cítil som silnú túžbu hrať a byť na pódiu. Hrať, hovoriť, dotýkať sa, vyjadrovať, zdieľať, prenášať. Svoj tréning som doplnil niekoľkými ďalšími praktikami ako tanec (s Karine Saporta), mím, klaun. Potom som na svojej ceste stretol Gestalt terapiu, humanistickú metódu, ktorá prepája myseľ a slová s telom. Odvtedy sa v Paríži a teraz už aj v Záhrebe stále stretávam ako Gestalt terapeut  s ľuďmi v individuálnej terapii a v skupinách. Na začiatku roku 2000 som spoznal tanec 5Rytmov. Pamätám si, že sa mi tam vôbec nechcelo ísť.  Ale  5Rytmov ma úplne dostalo, zvíťazilo nado mnou.. Vyšiel som von absolútne spokojný s tým ako tento tanec integruje všetky moje skúsenosti z praxe do tela. Začal som chodiť tancovať najprv príležitostne, neskôr pravidelne a nakoniec  celkom závislým spôsobom a išiel som aj inde a skúmal tanec v iných krajinách, iných 

kultúrach, iných školách tanca. V roku 2009 som bol prijatý na výcvik nových lektorov  5Rytmov, tento výcvik som ukončil v roku 2011. V súčasnosti som vo výcviku na lektora 5Rytmov úrovne heartbeat. Pracujem aj s mužským skupinami, ako co-leader Man Kind projektu. Môj svojský spôsob učenia 5Rytmov vzniká spojením všetkých týchto rôznych aspektov, ktoré do svojej práce vnášam s veľkým nadšením, a svoju vášeň rád komunikujem s humorom, ľahkosťou a kreativitou.

262169427_367239564760955_6204858314699019059_n.jpg

Thierry François

Križovatky /Crossroads

5Rhythms Workshop / Workshop 5Rytmov

24. - 26.  Jun 2022 , Movement LAB, Bratislava, Slovakia

Info – 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info o Thierry Francois -

Thierryfrancois.net

https://www.5rhythms.com/teachers/Thierry+Francois

registrácia/registration:

Cena/Price:  24.= 26. June  --- full workshop, 
160 € at the door/ pri platbe na mieste
135  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€

Cena/Price:  25.= 26. June  --- 2days workshop only
140 € at the door/ pri platbe na mieste
120  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€

Cena/price: 24. June 2022 --- open wave only / iba otvorená dielňa 5Rytmov  
20 € at the door/ pri platbe na mieste/ 15 € social
18 € if you pay in advance 

Working price  100€.If you wish to apply for the working team, contact me by email at 5rytmovregister@gmail.com or by phone at 00421905404825 

"If you don't know where you are going, any road will get you there".
Lewis Carroll


An opportunity to pace your own Map and the way you explore it. We have the time to explore the landscape that fits the best for you. Your map of the world with its crossroads, its open views, its ups and downs, its soft or hard ground, a map with people or alone in the vastness, a map with its own season, texture, color, but above all a map with this precious vehicle in the momentum of our physical movement. A weekend workshop that allows one to move forward, to dance sideways, to follow the momentum, to leap, to cross , to get self-driven and self-oriented, the way your physical body is ready to.

"There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting."

Buddha
279653205_423650539493936_3484858839349433896_n.jpg

As a kid, I started to take classes to become a « young ballet girl in the Paris Opera » but soon, too soon, I gave up. Later, as an adolescent, I could spend hours and go for miles just to go dancing somewhere. I can feel today that it still carbonates me. Afterward, around 20, I met the theatre. It was like a revelation and I felt a strong desire to play and to be on stage. To play, to say, to be touched, to express, to share, to transmit. I completed my training with several other practices such as dance (with Karine Saporta), mime, clown. Then on my path, I met the Gestalt therapy, a humanist method which gives flesh to the words. In Paris, and soon in Zagreb, I keep on seeing people, in individual therapy and in groups, as a Gestalt therapist.  At the beginning of the 2000’s, I met 5Rhythms dance. I remember that I was a little reluctant to go to a classand that I was totally won over

When I came out as it perfectly satisfied my need to integrate the body in my practice. I started to go dancing occasionally, then more regularly, then in a more addicted way by going elsewhere exploring dance, in other countries, other cultures, other teachings. In 2009, I’ve been accepted to attend the US training for new 5Rhythms teachers. And then there is also this Men work that I love to be a part of as a leader. Above all that, I like to say that I put all these resources in my practice with enthusiasm and that I like communicate my passion with humor, lightness and creativity.

bottom of page