„5RYTMOV JE DYNAMICKÁ POHYBOVÁ MEDITÁCIA, JE TO METÓDA, V KTOREJ SA UČÍME AKO BYŤ VO SVOJOM TELE; PODNECUJE TVORIVOSŤ, SPOJENIE A KOMUNITU., KTORÉ NÁS SPOLOČNE VEDÚ A OBNOVUJÚ SIEŤ BOŽSKEJ INTELIGENCIE, KTORÁ NÁS DEFINUJE.“ GABRIELLE ROTH

Thierry Francois

„5RHYTHMS IS A DYNAMIC MOVEMENT PRACTICE, A PRACTICE OF BEING IN YOUR BODY; IT IGNITES CREATIVITY, CONNECTION, AND COMMUNITY. TOGETHER, THEY GUIDE US AND REWEAVE THE WEB OF DIVINE INTELLIGENCE THAT DEFINES US.“ GABRIELLE ROTH

Ako dieťa som navštevoval hodiny tanca, aby som sa stal „mladučkou baletkou“ v Parížskej opere. Ale skoro, príliš skoro, som to vzdal. Neskôr, ako adolescent, som dokázal stráviť hodiny  a hodiny a precestovať mnoho míľ, aby som si niekde zatancoval.  Aj dnes cítim, že ma to stále osviežuje. Po dvadsiatke som sa stretol s divadlom, Bolo to pre mňa ako zjavenie, a cítil som silnú túžbu hrať a byť na javisku. Hrať, hovoriť, byť dotknutý, vyjadrovať sa, zdielať, odovzdávať. Dokončil som svoje vzdelanie herca spolu s niekoľkými inými technikami ako je tanec (s Karine Saporta), pantomíma, tréning klauna. Potom som na svojej ceste stretol terapiou Gestalt. Je to zážitková technika zameraná na človeka, ktorá dáva život slovám.
V Paríži som sa začal stretávať s jednotlivcami aj skupinami. v individuálnej a skupinovej terapii ako Gestalt terapeut. Čoskoro som túto svoju aktivitu rozšíril aj na Zagreb. Začiatkom 21 storočia som stretol tanec 5Rytmov.  Pamätám si, že sa mi nechcelo ísť tam. Ale úplne ma to premohlo a vyšiel som von absolútne spokojný s tým ako tanec 5Rytmov naplnill potrebu integrovať telo do mojich skúseností. Začal som príležitostne tancovať 5rytmov, neskôr pravidelnejšie. Nakonie, viac adiktívnym spôsobom som cestoval na rôzne miesta a skúmal som tanec v iných krajinách, iných kultúrac, iných  školách.   
V roku 2009 ma v USA akreditovali ako lektora 5rytmov. A ešte tu je práca s mužmi, som veľmi rád jej súčasťou, ako vodca skupiny. A predovšetkým chcem povedať, že dávam všetky svoje vnútorné zdroje do tejto práce s entuziazmom a veľmi rád komunikujem moju vášeň pre 5Rytmov s humorom, ľahkosťou a tvorivosťou. 
 

Thierry Francois

ústranie 5Rytmov       

5. - 8.  novembra 2020

Surya Centrum, Moravské Lieskové 

Aby sme porozumeli svetu,
musíme sa od neho občas odvrátiť
/Albert Camus

In order to understand the world, one has to turn away from it on occasion.
 /Albert Camus/
IMG_4563.jpg

 

Thierry Francois

Chorvátsko

 

Učiteľom 5Rytmov je od 2010

Tancuje od roku 1999

 

Moja cesta s 5Rytmami sa vyvíja, posúva, pokračuje, premieňa a krotí ma. Cítim, že im postupne rozumiem viac. Chce to čas, tak ako to chce čas vo všetkých hlbokých cvičeniach.

Rád som pozoroval, cítil a počúval Gabrielle, keď hovorila o 5 Rytmoch, takisto som si užil veľa zábavy počas rituálneho divadla. Páči sa mi táto ľahkosť a aj naďalej som fascinovaný skutočnosťou, že keď telo rozpletá svoj príbeh, neklame. Tancujem a nechávam rozvinúť príbeh z toho, čo je prítomné v tom presnom momente, kedy sa pohybujem.

 

Plynutie

 

Tým, že teraz už niekoľko rokov žijem v cudzej krajine, učím sa lepšie počúvať a vnímať tak, aby som našiel svoje vlastné korene a dovolil im zakotviť na chorvátskej hrudi, ktorú poznávam čím ďalej tým lepšie. Nájsť svoju pevnú základňu a hýbať sa s ňou. Vo svojej učiteľskej práci podporujem aj ostatných, aby našli tú svoju.

 

Staccato

 

Vedomie, prítomnosť, vyjadrenie, jasnosť. Poskytnutie rámca, precítenie bodu kontaktu. V mojom každodennom živote mi môj tanečný bojovník pomáha povedať áno, povedať nie, rozhodnúť sa, dať sa do akcie, keď je to potrebné. Keď tancujem svoju esenciu, moja podstata mi dovoľuje stretnúť svet v mojej pravde, cez moje bedrá, moje lakte, cez môj dych.

 

Chaos

 

Myseľ: OK, nechaj to ísť

Telo: Bojím sa

Myseľ: To je v poriadku, rozplyň sa v tom

Telo: Ako to mám asi kurva urobiť?

Myseľ: Nie je nič, čo by si mal robiť, iba buď

Telo: Zostaň so mnou

Myseľ: Sme jedno

Telo: Čo ak sa rozbijem na milión kúskov?

Myseľ: Je to tanec, nič viac, nič menej

 

Lyrika

 

Cez skúsenosť, prax a tanec som sa naučil, že rytmus Lyriky môže byť tak hlboký ako je ľahký, pretože keď sa do neho plne ponorím, nestrojený, bez ozdôb, bez chcenia, bez robenia: príde autenticita nesúca moment pravdy. Bez vysvetľovania, iba tam je – s jednotlivcom, s inými, so skupinou, s vesmírom.

 

Stíšenie

 

Pred nejakým časom mi jeden študent povedal: „Milujem Tvoju múdrosť.“ Dosť dlho mi trvalo, kým som v sebe našiel miesto, do ktorého by som mohol túto poznámku začleniť a stráviť ju. V Izraeli mi nedávno jeden muž povedal, že za mojim rokenrolovým prejavom spozoroval duchovného sprievodcu. Takže áno, priznávam túto múdrosť a dýcham s ňou. Skúšam sa pohybovať v pomalom pruhu, pohybujem sa nahý a neostrieľaný, učím sa to znovu a znovu so všetkou mojou vďačnosťou za to, že som stretol Gabrielle.

 

Tento text napísal Thierry Francois pre workshop 5Rytmov "MY DANCE, MY LIFE"v Moskve. Preložila Zuzana Klačková

 

Thierry Francois

Teacher since 2010

Tribe member since 1999

 

My journey with the 5Rhythms continues, evolves, transforms, and tames myself. I feel that my understanding of it has grown. It takes time as it takes time in deep practices.moves,

I loved watching, feeling, listening to Gabrielle speak about the 5Rhythms and I also had a lot of fun doing the ritual theater. I like this lightness and I keep being fascinated by the fact that the body does not lie when it is unraveling its story. From what is present in the very moment I move, I dance and let this story unfold.

 

Flowing:

Living in a foreign country for several years now I keep learning to listen, to feel a little more in order to find my own roots and to let them anchor in this land of Croatia which I get to know better and better. Find my solid base and move with it. I facilitate in my teaching work how everybody can find their own.Staccato

Consciousness, presence, expression, clarity. Providing the frame, feeling the point of contact. My dancer warrior helps me in my everyday life to say yes, to say no, to decide, to turn myself into action when necessary. Dancing my essence, my core allows me to meet the world in my truth, through my hips, my elbows, through my out breath.Chaos

Mind: Ok just let go
Body: I am scared
Mind: It's ok, dissolve into it
Body: How the fuck do I do that?
Mind: There is nothing to do, just be
Body: Stay with me
Mind: We are one
Body: What if I break into a million pieces?
Mind: It's a dance, nothing more, nothing less

 

Lyrical

I have learned through experience, practice, and dance that the Lyrical rhythm can be as deep as it is light, because when I immerse myself fully into it, unaffected, without decoration, without wanting, without doing: then authenticity arrives, carrying a moment of truth. It cannot be explained, it is right there – with oneself, with the other, with a group, with space.

 

Stillness

Some time ago a student said to me: “I love your wisdom”. It took me a lot of time to find a place inside myself to integrate and digest this remark. Israel a man recently told me that he observed a spiritual guide underneath my Rock'n'Roll aspect. So yes, I acknowledge that wisdom now and I breathe with it. I experience how to move in the slow lane, I move naked and raw, and I learn again and again with all my gratitude for having found Gabrielle.

 


I am very excited to go and teach for the first time in Moscow, to meet some new culture, forms, shapes, landscapes and in this

 

The intention is to create a safe space in which everyone would feel free to be what they are, in the moment and to act in accordance with it. During this 2 and half days, we will deepen our experience in practice of each Rhythm and that will be our common creation filled with dance, movement, exchange, experimentation, and exercise.

 

 

MY DANCE MY LIFE

with Thierry Francois

 

this text was written for the 5Rhythms workshop with Thierry Francois  in Moscow

31 August 2018 - 02 September 2018