top of page

"Keď Tvoja duša vládne, Tvoj život sa stane príbehom lásky...

príbehom lásky medzi Tebou a Tvojim ja,

medzi Tebou a každým dalším,

medzi Tebou a božským.. "

Gabrielle Roth

"When your soul is in charge, your life becomes a love story...

a love story between you and yourself,

between you and everybody else,

and between you and the divine." (Gabrielle Roth)

Stefania Kregel

Song of the Soul - 5Rhythms® workshop

otvorený večer 2.jpg

otvorený večer a workshop 5Rytmov/open wave and 5Rhythms workshop

 

1. 6. - 2.6. 2019

 otvorený večer/open wave  -  1.6.2019, 18.30 - 22.00

 špeciálny hosť večera  - MAOK

special guest - MAOK - live music

 

workshop 5Rytmov  -  2. 6. 2019, 10.30 - 17.00

miesto konania/venue

DANCEHAUS, Stromová 16, BRATISLAVA

"Ľudské bytosti, zelenina, alebo kozmický prach, my všetci tancujeme podĺa tajomného tónu, ktorý v diaľke ladí neviditeľný hráč" Albert Einstein            

dancefoto.jpg
5Rhythms_gold_symbol.png

“Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune intoned in the distance by an invisible player.”             Albert Einstein 

Tento workshop je pozvánka skúmať ako sa naše telo môže stať nástrojom, ktorý znie božskou energiou.

Zastavme kontrolovanie nášho tela mysĺou na jeden večer, jeden deń, a nechajme tanec, aby nami hýbal, triasol, dvíhal nás, aby nás prekvapoval, tak aby  naša duša mohla spievať svoju jedinečnú pieseň cez pohyb našich rúk, bokov a nôh, aby spev našej duše bol počuť a vidieť cez naše telo

 

An invitation to explore how our body can become an instrument that can be played by the divine energy.
Let´s stop controlling our body with our mind for one evening, one day, and let the dance of life move us, shake us, lift us, heal us, surprise us...so that our soul can play its unique song through the movements of our hands, hips and feet, let the song of our soul be heard and seen through our body.

Stefania  K.jpg
Born from a Belgian mother and an American Father in Italy, speaking five languages and having lived and traveled in different countries, Stefania was always fascinated with the question of what unites us human beings, what connects us beyond our differences in culture, language, beliefs. In the 5Rhythms, she found a home, movement as a universal common language and an international tribe where people from different backgrounds can fully explore the art of being human, rediscovering the essence that connects us all, appreciating our diversity and developing awareness, understanding, and compassion for our differences. 

She currently lives in Graz, Austria with her husband and 2 children, offering 5 Rhythms® and Non-violent communication as part of her Project "WONDERLINE", created to help people connect to themselves, to each other and to the dance of life that moves us all.

Contact Stefania : welcome@wonderline.at, www.facebook.com/mywonderline /

Stefania Kregel sa narodila sa v Taliansku. Jej mama je Belgičanka a otec Američan. Stefania hovorí piatimi jazykmi a žila a cestovala cez mnohé krajiny. Vždy ju fascinovala otázka čo zjednocuje ľudské bytostis, čo nás spája ponad rozdiely v kultúre, jazykoch, vierovyznaniach. V 5Rytmoch našla domov, pohyb ako univerzálnu spoločnú reč a medzinárodný kmeň, kde ľudia prichádzajúci z rôzneho zázemia môžu naplno skúmať umenie byť ľudskou bytosťou, znovu objavovať podstatu, ktorá nás všetkých spája, obdivovať rozdielnosť a vytvárať uvedomenie, chápanie a spolucítenie vo všetkých našich rozdielnostiach. 

Stefania Kregel je akreditovaná lektorka 5Rytmov, v súčasnoti žije v Grazi, v Rakúsku, s manželom a dvomi deťmi. Tu ponúka 5Rytmov a projekt "WONDERLINE". Tento projekt bol vytvorený aby pomohol ľuďom nájsť spojenie so sebou a s ostatnými a tancovať tanec života, ktorý hýbe nami všetkými.

53206790_2135390853193616_28608865892680

More info about MAOK -  https://www.maok.sk/

Martin „Maok“ Tesák je skvelý inštrumentalista, spevák a skladateľ, ktorého jedinečný štýl je v snivých až mysticky ladených skladbách ľahko rozpoznateľný aj bez toho, aby ste konkrétnu skladbu poznali. Originálny rukopis dopĺňa na koncertoch výborná improvizácia
„Hudba dokáže zázraky. Dokáže v nás otvoriť zmenené stavy vedomia, odomknúť hlboké a skryté vnútorné krajiny, môže nás priviesť do priestoru blaženosti, prijatia, odpustenia a lásky… Môže nás pokojne rozložiť na molekuly, zaplniť nimi celý vesmír a potom znova zložiť. Stačí sa uvoľniť, vypnúť kontrolu a s dôverou sa jej odovzdať. Hudba je mocná čarodejka. Verím, že môže zmeniť svet a verím, že v tej viere nie som sám,“ vyznáva sa Maok zo svojej lásky k hudbe
.

.MartinMaok„Music can create wonders. It can open the altered states of consciousness in us, unlock the deep and hidden inner lands, bring us to the area of bliss, acceptance, forgiveness, and love… It can calmly divide us into molecules, fill them with the entire universe and then fold again. All you have to do is relax, turn off the control and upload it with confidence. Music is a powerful wizard. I believe music can change the world and I believe that I am not alone in that faith, ”confesses
“ Tesák is exceptional Slovak "stillness" musician, great instrumentalist, singer and composer whose unique style is easily recognizable in dreamy and mystically tuned songs even without knowing a particular song. The original manuscript is complemented by excellent improvisation at concerts
Maok from his love for music.
 

 

MIesto konania/venue: DANCEHAUS, Stromová 16, Bratislava

Date:  1. – 2. Jún 2019

1. 6.2019  - Open wave- 18.30 - 22.00

2. 6. 2019  - Tanečná dielňa 10.30 -17.00

Možnosť zúčastniť  sa každého dňa samostatne   

Možnosť objednať si obed na nedeľu

 

Cena: celkom - 80 €

1-dńový workshop - samostatne - €70

otvorený večer -samostatne – 20 €, zľava pre mamičky na materskej, alebo ľudí s nízkym príjmom17 €,

 

 

Full price €80

1day workshop only - €70

Open wave €20, social €17

 

 

 

 

bottom of page