top of page

Základy a hranice

Zoltán Upor

Otvorený večer 5Rytmov®

13. 4. 2019   18.00 - 21.00

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Otvorená vlna 5Rytmov:

Pred mnohými rokmi sa ma môj učiteľ a priateľ spýtal: “Zoli! Ktorý pocit si myslíš, že je pre nás najdôležitejší?” Na chvíľu som sa zamyslel a povedal som: “Láska.” Pokrútil hlavou a povedal: “Nie. Pocit bezpečia.” Odvtedy som si sám na sebe overil toto tvrdenie mnohokrát. Bez pocitu bezpečia sa necítim dobre vo svojej koži. Nemôžem naplno prežiť žiaden moment, pretože svoju energiu sústreďujem na nájdenie a vytvorenie pocitu istoty. Pocit bezpečia vyžaduje pevné základy aj hranice. Schopnosť vytvoriť základy a udržať si hranice nám nie je samozrejmá. Vieme sa ju však naučiť, tak ako väčšinu vecí v živote. Vytrvalým cvičením. Týmto workshopom povoláme naše telo, pohyb a mapy 5rytmov na správny nácvik.

Po niekoľkých rokoch pretrvávajúceho sebarozvoja, stretnutie s 5Rytmami bolo pre mňa niečím úplne novým. Väčšinu času som cítil čistú radosť a slobodu. Bol som nadšený zo sveta, ktorý som objavoval. Dva roky som si takmer ani neuvedomoval ich hlbokú liečivú silu. Jednoducho som sa chcel oslobodiť od všetkých štruktúr a vedenia. Vyjadrovať sa bez zábran a ukázať, aký skutočne som, je jednou z najviac oslobodzujúcich skúsenosti.
V 5Rytmoch tancujeme vlny, čo je niečo, v čo hlboko verím. Rád sa na ne pozerám prostredníctvom metafory mora. Počas rytmu Plynutie sa voda pomaly a jemne začína hýbať až rozhýbe nánosy piesku. V rytme Staccato zatrasieme s týmto nánosom a v priebehu rytmu Chaos ho z nás silná voda zmyje preč. Rytmus Lyrika prináša čerstvú vodu a v Stíšení sa všetko pomaly upokojí.
5Rytmov je vzrušujúce vyjadrovanie sa, objavovanie seba samého, umenie, liečenie a hra.
Teším sa na naše stretnutie v tanci a že si spolu túto hru zahráme.
S láskou,
Zoltán Upor

Predchádzajúca skúsenosť s 5Rytmami nie je vyžadovaná.
Vezmite si so sebou vodu, oblečenie vhodné na pohyb a tancovanie.

Cena:
18 EUR
15 EUR pre študentov, mamičky na materskej a ľudí s nízkym príjmom

Tešíme sa na Vás v spoločnom tanci!

 

preklad: Zuzana Klačková 

---------------------------------------------------------------------------------------------
5RHYTHMS OPEN WAVE

Many years ago a teacher and friend of mine asked me: Zoli! Which feeling do you think the most important is? After a brief thought, I answered: Love. He shook his head and said no. The Safety. Since then I have experienced this basic rule many times. Without safety, I can not feel good in my skin. I can’t really live any moment because my energies are bound to find and create security. Security requires strong foundations and boundaries. The ability to build funds and keep borders is not a boon to us. However, like most things in life, it can be learned. With persistent exercise. In this workshop, we call our body, the movement and the 5Rhythms map to practice.

After several years of an ongoing self-exploration journey, 5Rhythms was surprisingly different to me. Most of the time I felt pure joy and freedom. I was completely excited by the world I was exploring. For almost two years I didn't even realize the deep healing work it did to me. I just didn't follow the practice, I wanted to be free from every structure and guidance. One of the most liberating experience is expressing myself without hindrance and showing myself truly.
In 5Rhythms we dance waves, which is something I deeply believe in. I love to see this as the metaphor of the sea. In Flowing the water slowly and smoothly starts to move and the silt becomes visible. In staccato, we shake the silt up while in chaos the water intensely washes it away. Lyrical brings fresh water and in Stillness everything slowly calms down.
5Rhythms is exciting self-expression, self-exploration, art, healing, and game. I am looking forward to meeting you on the dance-floor and playing this game together.
With love,
Zoltán Upor
5Rhythms teacher

Previous experience of 5Rhythms is not required. Please bring water, clothes suitable for moving and dancing.

PRICE
18 EUR
15 EUR social

We are looking forward to dancing with you!I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page