top of page
bruce-hong-St_TqtAol6g-unsplash zužene.jpg

Chris Camp  -

Healing broken connections

- Liečenie zlomených sŕdc

 

 

 

 

 

otvorený večer a workshop 5Rytmov   8. - 10. 3, 2024 

Piatok   8. 3.2024   - 18.00 - 21.00, otvorený večer
S
obota, 9. 3 2024.  - 10. 30 - 18.00, 

Nedeľa 10.3.2024 . - 10.00 - 17.00. workshop 5Rytmov

Miesto konania:

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava 


Full / plne obsadené

Healing Broken Connections Front_3x.jpg

Liečenie zlomených sŕdc

Workshop 5 rytmov "heartbeat" s Chrisom Campom

 

"Zlomil si mi srdce.. Ale stále ťa milujem všetkými tými malými  kúskami."

 

Všetci si v sebe nejakým spôsobom alebo formou nesieme zničujúcu skúsenosť, pri ktorej bola narušená naša dôvera. Či už je to k sebe samému, k inému človeku alebo k skupine ľudí, niektoré dôverné spojenia, ktoré sme mali - alebo sme mali mať, ak by bol život dokonalý - boli rozbité. Našťastie, bez ohľadu na naše zranenia z pripútanosti v minulosti alebo na to, či si nesieme traumu predkov alebo kolektívnu traumu, sme v zásade stvorení na to, aby sme sa uzdravili.

 

Na tomto workhope budeme pracovať s mapou 5Rytmov „heartbeat“, aby sme začali proces nápravy. Prostredníctvom medicíny nášho vedomého tanca objavíte mocnú cestu k liečeniu rán vo vašich vzťahoch, znovu sa spojíte s múdrosťou svojho tela a naštartujete hlbší zmysel pre osobnú a medziľudskú harmóniu. Pri ponáraní sa do tajomstva pohybu podporíme vlastnosti ako odpustenie, súcit a uzdravenie. Tancom k cvičeniu uvoľníte emocionálne blokády, rozpletiete napätie a prijmete obnovený pocit celistvosti.

 

Tento workshop sa zarátava do hodín - heartbeat -  potrebných na výcvik na učiteľa 5Rytmov. Podmienka účasti : absolvovaných 15 hodín tanca 5Rytmov úrovne waves.

 

Venue : Pistoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava, Slovakia ,  

časový rozvrh/schedule

8.3.2024 – open vawe /otvorený večer 5Rytmov  -  18.00 - 21.00,

9.3.2024 - 10. 30 - 18.00,                     10.3.2024 - 10.00 - 17.00.

 

Cena/Price:  8.3. - 10.3.2024  - full workshop      

        - 210€ at the door/ pri platbe na mieste
       - 185 € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 50€​

Cena/Price:  9.3. -10.3. 2024. - 2days workshop

         - 190 € at the door/ pri platbe na mieste
         - 170€ if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 50€

Cena/price: 8. 3.2024--- open wave only / iba otvorený večer 5Rytmov    -

          - 25€ /non-refundable/, but you can find someone instead of you                                                                

- We can give you a discount if you are a resident of Eastern Europe or you have a low income, just write me

 - Môžete dostať zľavu, ak ste občan  krajín východnej Európy, alebo máte bizky príjem, napíšte mi. prosím a dohodneme sa. .

- 25 % discount for RTA members or spaceholders.

- Working team is full

  Info&booking: 5rytmovregister@gmail.com,

  mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

 

informácie o Chrisovi Campovi  https://movementforlife.be/
informácie o 5Rytmoch na Slovensku  www.trizi.net

Aby ste si zabezpečili miesto na workshope, zaplaťte, prosím, nevratnú zálohu 50 €, alebo sumu za tú časť tohto projektu, ktorú ste si vybrali

 

  please register here 

ChrisCampHeadshot360x290.png

Chris sa od útleho detstva zaujímal, ako my ľudia fungujeme. Rokmi sa jeho záujem rozšíril na prácu s telom, psychoterapiu, pohyb a prácu s kreatívnym umením. Od Shiatsu ku Gestalt a trauma-terapii, hlasový dialóg a mnoho ďalších techník. Nič mu nestačilo, stále sa ponáral hlbšie do umenia liečiť. Jeho najväčšou láskou je však stále  tanec 5Rytmov.  Keď sa začneš hýbať  otváraš bránu zázrakom. Chris Vás pomocou úžasnej hudby povedie hlbšie na cestu transformácie.. 

Since early childhood Chris has been interested in how we humans function. Over the years his interest spread out into bodywork, psychotherapy, movement and creative arts. From Shiatsu to Gestalt, Trauma Therapy, Voice Dialogue and many more, he just can’t get enough of studying and diving deeper into the healing arts. His deepest love however is for the 5 Rhythms. Once you start to put your body into motion, you open the gateways to magic. Chris will guide you with amazing music deep into your journey of transformation. 

Healing Broken Connections

A 5Rhythms Heartbeat workshop with Chris Camp

 

"You broke my heart.. But I still love you with all the little pieces."

 

We all carry with us, in some way or form, a devastating experience where our trust was broken. Whether it is with ourselves, with another or with a group of people, some of the trusting connections we had - or we were supposed to have if life was perfect - were shattered. Luckily, regardless of our past attachment wounds, or whether we’re carrying ancestral or collective trauma, we are fundamentally designed to heal.

In this workshop we will work with the heartbeat map of the 5Rhythms to start the process of repair. Through the medicine of our embodied da
nce, you'll discover a powerful pathway to heal the fractures in your relationships, reconnect with your body's wisdom, and ignite a deeper sense of personal and interpersonal harmony. As we dive into the mystery of motion we foster qualities like forgiveness, compassion and healing. Dancing to practice to release emotional blockages, unravel tension, and embrace a renewed sense of wholeness.

This workshop counts as heartbeat hours toward the 5 Rhythms Teacher Training. Prerequisites: 15 hours of Waves.

bottom of page