top of page

EQUILIBRIUM/ROVNOVÁHA

Jason Rowe/UK/

workshop 5Rytmov®  úrovne „Waves“

12. – 14. Máj 2023

Jason Equilibrium navrh 1 .jpg

V tanci nie je žiadna dogma.’ 

Gabrielle Roth

 

 

Tento workshop je cestou cez aspekty tieňa aj svetla v samých, dovoľuje nám prostredníctvom pohybu, cez skúsenosť poznávať a zažiť základnú vitalitu a rovnováhu našej životnej sily.

Vlna nám poskytuje brány do spojenia so živým svetom okolo nás a odráža ho. Rytmy Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical a Stillness tvoria variabilné pole energie, do ktorého môžeme vstúpiť a pohybovať sa s ním.

mnohým z nás naše kultúrne, rodinné a náboženské vplyvy obmedzili naše cesty, a teda aj naše voľby. Pohyb otvára nové možnosti, kreativitu a zmysel pre vnútorný a vonkajší účel. Z tohto miesta sa náš tanec stáva duchovnou praxou.     

Tento workshop sa započítava do hodín úrovne "waves" potrebných na výcvik na lektory 5Rtymov.

Rowe,Jason,HEAD.jpg
Jason Rowe sa zamiloval do 5Rytmov v roku 2003. Trénoval  s Gabrielle Roth a v roku 2011 sa stal akreditovaným učiteľom 5Rytmov®. Pod vedením Jonathana Horana sa v roku 2015 kvalifikoval aj na vedenie úrovne „Heartbeat“. Vedie pravidelné otvorené dielne 5Rytmov a workshopy na pôde Veľkej Británie a v zahraničí.  Žije a pracuje v Londýne po celý svoj život.  
Jason Rowe fell in love with the 5Rhythms in 2003 and trained with Gabrielle Roth becoming an Accredited teacher in 2011. He holds weekly open classes and workshops across the UK and abroad. He's lived and worked in London all his life. 

Jason Rowe/UK/

workshop 5Rytmov®   úrovne „Waves“ 14. – 15. Máj 2022


Piatok/ Friday 18.00 – 21.00, 

Sobota/Saturday 11.00 - 14.00, 15.00 - 18.00

Sunday 10.30 - 13.00 and 14.00 - 16.30. , 

Venue : Pistoriho palác, Štefánikova 25.Bratislava, Slovakia


 

Info – 5rytmovregister@gmail.com, mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825, FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info a Jasonovi Rowe - https://www.5rhythms.com/teachers/Jason+Rowe

Cena: celkom /Workshop price - 160 €

Znížená cena  135 € ak do 1.5.2023 zaplatíte celú sumu, alebo nevratnú zálohou 50€

/Early bird price - 135 € paid until  1.5.2023, or nonrefundable deposit  50€

Registrácia je platná po zaplatení/ Registration is valid after payment​

‘There is no dogma in the dance.’ 

Gabrielle Roth


This workshop is a journey through both the shadow and the light aspects of ourselves, giving permission and scope through movement to allow us to experience the essential vitality and balance of our life force.

The Wave provides us gateways into connection with, and reflects, the living world around us. The rhythms of Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical and Stillness make up a varied field of energy that we can enter into and move with.

For many of us our cultural, familiar and religious influences have limited our pathways, and therefore our choices. Movement opens up our possibilities, creativity and sense of inner and outer purpose. From this place our dance becomes spiritual practice.

This workshop count as Waves level towards 5R Teacher Training Prerequisites

bottom of page