top of page

Existuje veľa spôsobov, ako byť nažive

a plný radosti. 

Rozhovor s Chrisom Campom  učiteľom 5Rytmov o workshope “Nažive!”

scroll down for English

Stretli sme sa vo virtuálnom priestore medzi Slovenskom a flámskou časťou Belgicka. Chris posledné týždne obmedzil svoje pôsobenie ako učiteľ 5Rytmov, aby mohol byť prítomný pri pôrode a prvých dňoch života svojho novonarodeného syna. Aj preto ma potešilo, že si v tomto období našiel čas a prijal ponuku na rozhovor. Dotýkali sme sa „živosti” z rôznych uhlov pohľadu a občas na pozadí zaznel jemný vzlyk novorodenca.

 

Gabrielle Roth povedala: „Cítiť sa nažive je nebezpečné.” Žiť v režime autopilota je tak bežné, pohodlné a zvláštnym spôsobom uspokojivé. Prečo by sme sa mali obťažovať vstúpiť do “nebezpečnej zóny” a byť nažive? Čo môže byť odmenou, keď sa rozhodneme vziať na seba toto riziko?

chris3.png

Pre mňa to bolo vždy otázkou voľby. V živote mám momenty, kedy idem rád v režime autopilota, som trošku otupený, o nič sa príliš nestarám a robím čokoľvek, len aby som sa necítil nažive. Je to veľmi pohodlné miesto, pretože nemusím prijímať výzvy života. Môžeš sa preplaviť dlhým životom bez toho, aby si ho reálne zakúsila. Je rozdiel byť divákom filmu alebo jeho súčasťou. Akonáhle si nažive, vstúpiš do svojho vlastného filmu a všetko sa zreálni.

Odmenou je ozajstná šťavnatosť, živosť, bohatosť, ktoré sa znovuobjavia v tvojom živote. Akonáhle naplno vnímaš, otváraš sa čomukoľvek čo príde.

Podporila ťa prax 5Rytmov v tom, aby si sa cítil viac nažive?

 

Som zároveň aj traumaterapeut a poznám veľa štúdií o mozgu a o hormónoch. Podvedomý, animálny, limbický mozog vytvára hormóny  ovplyvňujúce naše telo, alebo inak, telo vytvára vstupy pre mozog, ktorý následne tvorí určité pocity. Všetko toto sa deje pod kortexom, našim vedomým,  mysliacim mozgom.

Keď tancujeme, napojíme sa na naše telo, a zároveň sa napojíme na naše nevedomie. Dotýkame sa aj hraníc a zápasov vo vnútri, ktoré nám bránia cítiť sa nažive. Ak uvoľníme naše telo v pohybe, uvoľníme aj naše vedomie, našu schopnosť cítiť sa nažive, vnímať určité veci, našu kapacitu byť vedomými a prítomnými. Akonáhle sa naše telo začne meniť, duša ho bude nasledovať. Ako hovorí Gabrielle Roth: „Keď dáš do pohybu telo, tvoja duša sa uzdraví.” To je dôvod, prečo tancujeme.

Aké učenie je skryté v každom z piatich rytmov - Plynutie, Staccato, Chaos, Lyrika a Stíšenie?

Rytmus Plynutie je o uvoľňovaní sa zo zaseknutia, pracuje cez náš odpor. Autopilot je istým spôsobom tak jednoduchý, nemusíš nič robiť, ideme samospádom bez toho, aby sme museli konať. Rytmus Plynutie nám pomáha odtrhnúť sa z tohto autopilota. Pomáha nám  oslobodiť sa  z našich vzorcov. Akonáhle sa začíname cítiť nažive, napĺňať radosťou, spadneme do starých vzorcov: ideme nakupovať, stávame sa workoholikmi alebo si nájdeme inú závislosť, len preto, že sme sa nenaučili, ako si dovoliť jednoducho byť a užívať si život. Rytmus Plynutie nám pomáha uvoľniť sa z akýchkoľvek vzorcov, ktoré v sebe nosíme.

 

Nie sme iba ľudské bytosti, sme aj cítiace bytosti. Pre nás je skutočne dôležité, aby sme otvorili našu schopnosť cítiť, otvorili kapacitu, ktorá dovoľuje nášmu srdcu biť, dovoľuje našim pocitom prísť, byť s našimi náladami, vyjadriť ich bez toho, aby nás zahltili, alebo  opäť utlmili. Keď sú niektoré pocity príliš intenzívne, zmierňujeme ich. Je to bezpečný spôsob, ako prežiť, no vedie k znecitliveniu. Rytmus Staccato nám pomôže nájsť cesty von tak, aby sa naše pocity mohli ďalej voľne pohybovať, vyjadrovať bez toho, aby sme ich museli tlmiť.

 

Esencia rytmu Chaos je o odovzdaní sa životu, ktorý sa už aj tak deje. Každá chvíľa, každé stretnutie s niekým, každé prepojenie je otáznikom. Aj keď niekoho poznáš viac ako 30 rokov, aké by bolo vaše ďalšie stretnutie, keby si sa v tej chvíli uvoľnila, zabudla na všetko, čo o ňom vieš a bola iba zvedavá na to, kto pred tebou skutočne stojí? Šanca, že spadneš do zabehaných  vzorcov sa zníži a akékoľvek uvedomenie, má viac príležitosti prejaviť sa.

​​

 

chris7 (1).png

Rytmus Lyrika je o tom, ako zostať po všetkom tom odovzdávaní prítomný  v  svetlej, meniacej sa mystickej energii a v živosti ktorá je aj vo vnútri, aj mimo nás, vo vzduchu, slnku, prírode. Keď sa pozrieš vôkol, všade je toľko života. Lyrika je o nachádzaní momentov krásy. Nemôžeš udržať tieto chvíle krásy, akonáhle sa o to pokúsiš, už tu nebudú. Podstatou rytmu Lyrika je praktizovanie zotrvania v bezstarostnosti, v trvalej zmene tvaru.

 

Rytmus Stíšenie nás učí, ako zostať nažive, aj keď sa vrátime späť do seba. Ako môžeme zostať prítomní v čomkoľvek, čo príde, keď sa opäť uzemníme. V rytme Stíšenie často hovoríme, že sa spájame s duchom, prostredníctvom nášho dychu. Niekedy to môžeme precvičovať - párkrát sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť a pozorne sledovať kam nás dych zavedie. Tak v sebe nachádzame oživenie.

Nažive! - to je aj názov tvojho workshopu, ktorý budeš viesť tu v Bratislave. Môžeš o tom povedať niečo viac ?

V rámci mapy 5Rytmov budeme používať  všetky rytmy, ale v prvom rade sa téma workshopu týka predovšetkým rytmov Lyrika a Stíšenie. V rytme Lyrika je jedinečne radostná, hravá živosť. V rytme Stíšenie ide o to - ako sa môžeme znovu prebudiť, keď sme tichí a pokojní. Ako môžeme vykročiť zo strnulého autopilota a vkročiť do záhady, ktorou je život. Ako sa môžeme z tohto miesta prepojiť s ostatnými, s nami, s našimi pocitmi, ako môžeme dýchať život miesto strnulosti a povrchnosti v našom dychu. Ako sa môžeme naučiť používať nástroje, ktoré nám pomôžu cítiť sa nažive, ako môžeme rozšíriť našu kapacitu obsiahnuť tú nekonečnú krásu, ktorá je vôkol.

 

Pred pár týždňami si s Viktóriou privítal novonarodeného syna. Aké to je byť sprievodcom začínajúceho života? Aké sú tvoje pocity a vnemy?

 

Zatiaľ som si všimol, že keď Noah bdie, iba pozerá vôkol seba a všetko je pre neho nové. Samozrejme, nemôže vidieť ďalej ako 20 centimetrov, takže sa môže sústrediť iba na to, čo je blízko. Istým spôsobom sa len pozerá a absorbuje vnemy. Celé jeho telo je uvoľnené a on len prijíma okolnosti. A to je krásne, pretože nie je nič, čo je treba robiť, stačí byť.

V Bratislave si učil 5Rytmov už niekoľkokrát. Ako vidíš našu skupinu tanečníkov, chcel by si niečo odkázať našej tanečnej komunite?

 

Je super, že v  Bratislave  vzniká nová tanečná komunita s veľkou chuťou tancovať. Chcete sa skutočne hýbať a určitým spôsobom sa prebudiť. Vnímam chuť tancovať, ponoriť sa do tanca a jeho liečivej sily. 

Je vzrušujúce, že prídem, naozaj sa teším, že budem opäť v Bratislave, aj na to, že budem opätovne viesť workshop Alive!.. Je to môj obľúbený workshop. Existuje veľa spôsobov, ako byť nažive a plný radosti. A môže to byť zábava!

Zhovárala sa  Zuzana Klačková

Chris8.jpg

There is a lot of possibilities to be alive and to be joyful.

Interview with Chris Camp, 5Rhythms teacher about his workshop Alive!

We met in the virtual space between Slovakia and flemish part of Belgium. For a few last weeks, Chris has minimized his teachings to be present at the delivery and first days of his newborn son. I was happy to hear he was able to find some time in this phase and accepted my interview offer. We were viewing the topic of aliveness from different perspectives and from time to time there was a gentle sob of a newborn in the background.

 

Gabrielle Roth said: “Being alive is dangerous.” Living on autopilot is so common, comfortable and yet in some strange way pleasant. Why should we bother entering this “danger zone” of being alive? What might be the reward if we decide to take the risk?

For me, it has always been a choice. There are moments in my life when it is nice to go on autopilot, to be just a little numb, just not to care too much and do whatever not to feel alive. Which is a very comfortable place as you do not really have to challenge yourself. You can cruise a long life without experiencing it.

It is like watching the movie compared to being a movie. As soon as you are alive you are stepping into your movie and everything becomes real.

So, the reward really is juiciness, the aliveness, the richness that returns into our life. As soon as you are alive you are opening to anything that comes into your life.

 Did the 5Rhythms practice support you in your feeling of more alive?

I am also a trauma therapist and in trauma therapy, there are lots of studies about the brain and about how hormones affect our body. Our brain, our subconscious, animal, the limbic brain creates hormones that influence our body or another way around, our body creates inputs to our brain that will create specific feelings. All that happens below our cortex, below our thinking brain below our brain that is aware.

So, if we tap into our body while we are dancing, we tap into our unconscious and we also tap the boundaries or the struggles inside that keep us away from being alive. By freeing our body in the movement, we can also free our consciousness, our ability to feel alive or to feel specific things, our capacity to be aware, present. As soon as our body changes, the psyche will change. As Gabrielle says: “When you move your body, your psyche will heal itself” and that is exactly why we are doing this.

chris11.jpg

What kind of teaching is there hidden in each rhythm

- in flowing, staccato, chaos, lyrical, stillness?

In Flowing, it is about becoming unstuck, it is working through our resistance. Autopilot is in a way so easy, you do not have to do anything, it just moves without us doing anything. And Flowing helps us to get unstuck from this autopilot. It helps us to become unstuck from our patterns. Maybe we have a pattern that as soon as we start to feel alive, joyful, we go shopping or we become a workaholic, or we go into any other addiction just because we have not learned to allow ourselves to just be and enjoy life. Whatever pattern we hold inside, flowing will help to become unstuck from this pattern.

We are not only human beings we are feeling beings. It really is important for us to open to our capacity to feel, our capacity to allow our heart to beat, allow our feelings to come, to be with our feelings, express them without being overwhelmed by them or that they shut us down again. If some emotion becomes too much, we shut ourselves down. It is a safe way to survive but at the same time, we are becoming numb again. Staccato can help us to find these pathways outwards so the feelings can stay moving, expressing without that we must shut it down.

 

The essence of Chaos is just about surrendering to life because life happens anyway. Every moment, every meeting with someone, every connection is a question mark. Even when you have known someone for more than 30 years, how would it be if in your next meeting you just surrender to the moment, let all of what you know about them go and be curious to who is really in front of you? The chance of falling in specific patterns will become lower and whatever aliveness is there, there is more opportunity for it to come out.

 

In Lyrical it is about how can we stay present after all this surrender to this mystical light energy constantly changing, an aliveness that is both inside of us and outside of us, in the air, sun, nature, there is so much aliveness when you just look around you. Lyrical is about finding these moments of beauty. You cannot capture these moments of beauty, as soon as you want to capture them, they are gone. This is also the essence of the lyrical, the practice of how to stay in this lightness, this shape-shifting constantly changing. 

 

And in Stillness, it is about how can we stay alive when we enter back into ourselves. When we ground again, how can we stay present in whatever that comes out? In Stillness we often say, we connect to the spirit, we connect to our breath. Sometimes we can practice that, take a few deeper inhales and exhales and follow whatever the breath will guide you to. So, you find aliveness inside.       

 

Alive! - that is also the title of your March workshop you will be teaching here in Bratislava. Would you share more about this workshop? 

 

 

chris9.jpg

We are going to use all of the rhythms, of but in essence the theme of the workshop is connected to both lyrical and stillness rhythm within the map of 5 rhythms. In Lyrical you have this special joyful, playful aliveness. In stillness - how can we become back alive even when we are still and calm. How can we step out of this numb autopilot and into the mystery that is life. How can we connect from that place to others, to ourselves, to our feelings, how can we breathe in life instead of being numb and shallow in our breath.course

The tools that we need to learn are really how can we be alive, how can we expand our capacity to hold this immense beauty that is out there.

Few weeks ago, you and Viktoria have welcomed your newborn son. What does it feel like to be a guide to the aliveness in its essence? What have been your feelings and observations so far?

 

What I do notice when Noah is awake, he is just looking around and everything is new for him and of course he cannot see further than 20 centimeters so he can only focus on things that are close to him. In a way he is just looking and taking things in. Also, the rest of his body is just hanging, so he is relaxed and just taking things in. Which is beautiful because there is nothing else to do than just be.  

 

It has been several times you have been teaching in Bratislava already. How do you find the tribe here, is there anything you would like to share with our dancing community?  

 

In Bratislava there is a young community and a lot of eagerness to dance which is really good. You guys really want to move and in a way become alive. There is this willingness to just dance and dive into the dance, into the healing of the dance.

I am excited to come, I am really looking forward to being in Bratislava again and to teach this workshop again, it is one of my favourite workshops because there is a lot of possibilities to be alive and to by joyful. So it might be fun!  

 

The interview by Zuzana Klačková

bottom of page